Skoči na glavno vsebino

15. 2. 2021 se v šolo vračajo vsi učenci

Spoštovani starši,

z veseljem vam sporočam, da se šolska vrata v ponedeljek 15. 2. 2021 po zelo dolgem času odpirajo za vse učence naše šole.

V šoli bodo veljali ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID 19. Tako bodo morali vsi učenci nositi maske izven svoje matične učilnice in tako imenovanega mehurčka. Spremenil se bo tudi režim prihoda v šolo, učenci bodo prihajali v šolo ob različnih urah in se začasno ne bodo preobuvali v spodnji avli, temveč pri svojih omaricah. Spremenil se bo režim pri kosilu, ki bo potekalo po točno določenem urniku in ponekod tudi že med poukom. Spremenil se bo tudi sistem podaljšanega bivanja, saj ga po trenutno veljavnih ukrepih ne bomo mogli izvajati v enakem obsegu. Pri tem bomo pazili, da bodo imeli najmlajši možnost podaljšanega bivanja v čim večjem obsegu. Tudi pri rednem programu bodo spremembe, tako se bodo izbirni predmeti izvajali še vedno na daljavo, izjema bodo jeziki in šport. Izbirne predmete iz področja športa bomo poizkušali v čim večji meri izvajati na prostem.

POMEMBNO: V šolo prihajajo samo zdravi otroci. V primeru testiranja otroka ali družinskega člana o morebitnem pozitivnem izvidu nemudoma obvestite razrednika ali pokličite v tajništvo šole.

Starše prosimo, da se z otroki o pomembnosti ukrepov pogovarjate in jim dajete zgled, saj gre za skupno dobro. Še vedno velja, da bodo vse govorilne ure, morebitni roditeljski sestanki in podobno sodelovanje šole s starši potekali na daljavo. Tako starši ne vstopate v šolo, razen izjemoma, če ste vanjo vabljeni.

Največja težava na naši šoli je organizacija kosila, kjer se čisto vseh priporočil ves čas ne bo dalo izvajati. Z urnikom, dežurstvi in ostalimi ukrepi bomo zagotovili čim večjo varnost tudi v jedilnici.

Vso prehrano smo naročili enako kot je veljalo pred začetkom pouka na daljavo.

V nadaljevanju so navodila razdeljena po razredih oziroma triletjih. Vse ostale informacije bodo otroci dobili v šoli prvi šolski dan.

Prvi razred

Za otroke prvega razreda poteka vse enako kot v zadnjih treh tednih. Otroci  morajo ves čas izven svoje matične učilnice nositi masko.

Drugi in tretji razred

Učenke in učenci pridejo v šolo enako kot do sedaj do 8.20. Jutranje varstvo bo potekalo enako kot do sedaj. Pouk bo potekal po enakem urniku s prekinitvijo za kosilo. Po končanem kosilu se bo pouk nadaljeval in se podaljšal za čas kosila.

Razpored za kosilo:

 Prostor 1Prostor 2
11.20 – 11.402.a2.b
11.40 – 12.003.c3.b
12.00 – 12.203.a 

Podaljšano bivanje bo še vedno potekalo enako, kakor do sedaj, po oddelkih do 16.10. Starše prosimo, da po nepotrebnem ne puščajo otrok v podaljšanem bivanju.

Otroci  morajo ves čas izven svoje matične učilnice nositi masko.

Četrti razred

Učenke in učenci četrtega razreda pridejo v šolo do 8.20 in odidejo v prvo nadstropje, kjer se preobujejo pred svojo omarico in gredo čim prej v svojo matično učilnico. Pouk bo potekal po urniku, ki je veljal pred zaprtjem šole.

Podaljšano bivanje bo organizirano za četrti razred po oddelkih in sicer do 14.30. Kosilo bo zanje organizirano malo pred 14.00. Starše naprošamo, da naj otrok ne puščajo v podaljšanem bivanju, če to ni potrebno, še posebej to velja za čas po kosilu.

Neobvezni izbirni predmeti s področja jezikov se bodo izvajali v šoli izven mehurčkov z uporabo mask med poukom, s področja športa se bodo izvajali v strnjeni obliki čim več v naravi, ostali bodo potekali na daljavo.

Otroci naj prinesejo v šolo vse potrebščine za predmete, ki so tisti dan na urniku, saj bodo učitelji preverjali do sedaj opravljeno delo.

Peti razred

Učenke in učenci petega razreda pridejo v šolo med 8.20 in 8.30, nemudoma odidejo v prvo nadstropje in se pred svojo omarico preobujejo. Po tem naj čim prej odidejo v svojo matično učilnico. Pouk bo potekal po urniku, ki je veljal pred zaprtjem šole.

Učenci morajo ves čas izven svoje matične učilnice nositi masko. Otroci naj prinesejo v šolo vse potrebščine za predmete, ki so tisti dan na urniku, saj bodo učitelji preverjali do sedaj opravljeno delo.

Neobvezni izbirni predmeti s področja jezikov se bodo izvajali v šoli izven mehurčkov z uporabo mask med poukom, s področja športa se bodo izvajali v strnjeni obliki čim več v naravi, ostali bodo potekali na daljavo.

Za peti razred ne bomo mogli zagotoviti podaljšanega bivanja, zato bodo otroci po pouku oziroma po kosilu odšli domov. Popoldansko malico smo za učence petih razredov odpovedali.

Kosilo bo večinoma že med poukom, po kosilu se bodo otroci v tem primeru vrnili v svojo učilnico in nadaljevali s poukom, ki se bo podaljšal za čas kosila. Na kosilo bodo učenci vse dni odhajali v spremstvu učiteljev.

Razpored za kosilo:

 Prostor 1Prostor 2
12.00 – 12.20 5.c
12.20 – 12.405.b5.a

Predmetna stopnja

Pouk bo potekal večinoma po enakem urniku kot pred zaprtjem šole. Sprememba je pouk slovenščine v 8. in 9. razredu, ker se je ob polletju spremenil predmetnik. Nekaj prilagoditev bo pri določenih predmetih, da bomo lahko zagotavljali čiste oddelke oziroma mehurčke.

Izbirni predmeti se bodo praviloma še naprej izvajali na daljavo, izjema so jeziki, ki se bodo izvajali izven mehurčkov z uporabo mask; in šport, ki so bo izvajal v strnjeni obliki v naravi.

Učenci morajo ves čas izven svoje matične učilnice nositi masko. Otroci naj prinesejo v šolo vse potrebščine predmetov, ki so tisti dan na urniku, saj bodo učitelji preverjali do sedaj opravljeno delo.

Učenke in učenci prihajajo v šolo po spodnjem razporedu, odidejo do svoje omarice, se preobujejo in odidejo čim prej v svojo matično učilnico, kjer počakajo na začetek pouka.

  • 6.r pridejo v šolo do 8.00
  • 7.r pridejo v šolo do 8.10
  • 8.r pridejo v šolo do 8.20
  • 9.r pridejo v šolo do 8.30

Ko imajo učenci na urniku preduro, pridejo v šolo do 7.35.

Pri malici se bo nekoliko spremenil sistem. Učenci bodo posamično po navodilu učitelja sami jemali malico, pri tem morajo nositi masko. Malico bodo pojedli za svojo mizo.

Pri pouku športa otroci počakajo v matični učilnici, učitelji bodo prišli po otroke v učilnico.

Po končanem pouku gredo tisti, ki so naročeni na kosilo, v jedilnico po razporedu v spremstvu učiteljev. Do predvidene ure počakajo v matični učilnici.

Razpored za kosilo:

 Prostor 1Prostor 2
12.50 – 13.009.a9.b
13.00 – 13.106.a6.b
13.10 – 13.207.a in 7.b7.c
13.20 – 13.308.a in 8.b8.c

Po končanem kosilu učenci odidejo domov, razen v primeru, da je kosilo med poukom. V tem primeru nadaljujejo s poukom.

V ponedeljek 15.2. se bo pouk začel ob 8.30 z razredno uro. V prvem tednu bomo za vsak razred na predmetni stopnji organizirali športni dan. V torek bodo na vrsti osmi razredi in tako dalje do petka, točen razpored bodo učenci izvedeli v ponedeljek pri razredni uri.

V prvem tednu bodo potekala le že dogovorjena ocenjevanja (tam, kjer so se učenci že dogovorili z učitelji), ostalih ocenjevanj še ne bo. Za vsak oddelek bomo pripravili načrt ocenjevanja, s katerim bomo poskrbeli, da bodo ocenjevanja čim bolj enakomerno razporejena. Z načrtom boste starši pravočasno seznanjeni.

Za konec

V ponedeljek bo na ulicah Kodeljevega in v neposredni bližini šole ponovno zelo živahno, zato moramo odrasli poskrbeti, da bo pot v šolo za otroke čim bolj varna.

Otroci, ki jim je šola zagotovila računalnik za delo na daljavo, naj računalnikov še ne nosijo v šolo, saj bodo določene vsebine še naprej potekale na daljavo.

Polje z besedilom: UKREPI POVEZANI Z EPIDEMIOLOŠKO SITUACIJO
-	Če se pojavijo simptomi pri učencu v šoli: šola obvesti starše, učenec počaka v izolaciji.
-	Če je učenec na testu negativen, se v šoli ne izvaja dodatnih ukrepov.
-	Če je učenec na testu pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolaciji, šola naprej ukrepa po navodilih NIJZ.
Vse nas čaka nova situacija in novi izzivi. Zato vse prosim, da smo čim bolj strpni in razumevajoči. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi lahko ustvarili varno okolje in na ta način trajno zagotovili pouk v šoli.

Saša Kožuh ravnatelj 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost